Manglende lønudbetaling kan lede til arbejdsgivers konkurs

Manglende lønudbetaling

Som arbejdstager har du krav på at få din løn udbetalt rettidigt. Hvis du ikke får udbetalt din løn til tiden, er det vigtigt, at du reagerer med det samme.

Jeg har ikke fået min løn. Hvad gør jeg?

Hvis du ikke har fået udbetalt din løn rettidigt, bør du i første omgang kontakte din arbejdsgiver for at få oplyst årsagen til den manglende lønudbetaling.

Får du ikke straks herefter udbetalt din løn, bør du reagere. Den manglende lønudbetaling er en misligholdelse af ansættelsesforholdet fra din arbejdsgivers side, og du bør straks reklamere skriftligt ved at sende et varsel til din arbejdsgiver. Du bør ikke vente for længe, da du kan risikere, at din passivitet bliver betragtet som et lån til arbejdsgiveren.

Først og fremmest bør du starte med at sende besked til din arbejdsgiver, hvor du anmoder om at modtage udbetaling af din løn. Her skal du fastsætte en frist for, hvornår du forventer lønnen indbetalt på din konto. Der fastsættes sædvanligvis en frist på 3-5 dage. Som udgangspunkt vil du være berettiget til at ophæve ansættelsesforholdet, hvis ikke lønnen er indbetalt inden udløbet af den fastsatte frist. Du bør derfor anføre i beskeden, at du forbeholder dig retten til at ophæve ansættelsesforholdet, hvis lønnen fortsat udebliver. Du skal dog fortsat arbejde, som du plejer, i perioden indtil fristens udløb. Konsekvensen af en efterfølgende ophævelse af ansættelsesforholdet er, at arbejdsgiveren skal betale tilgodehavende løn, løn i opsigelsesperioden, feriepenge m.m. til dig. Ophævelse af ansættelsesforholdet er altså ikke det samme som en opsigelse.

Hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at lønnen udbetales på et senere tidspunkt, bør du være opmærksom på, at du kan risikere, at Lønmodtagernes Garantifond ikke vil dække dit krav, hvis arbejdsgiveren efterfølgende går konkurs.

Konkursbegæring ved manglende lønudbetaling

Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke har udbetalt din løn efter den af dig angivne frist, kan du vælge at ophæve ansættelsesforholdet og dernæst fremsende et formelt påkrav om betaling af den løn, du har krav på, samt løn i opsigelsesperioden.

Et sådant påkravsbrev kan du hente under trin 1, hvor du kan indtaste dine oplysninger og få tilsendt skrivelsen som en pdf-fil helt gratis.

Opret et påkravsbrev

Betaler arbejdsgiveren fortsat ikke, kan du indgive konkursbegæring mod arbejdsgiveren.

Konkursbegæringen er en betingelse for senere at kunne rejse et krav ved Lønmodtagernes Garantifond for eventuelt manglende løn. Det er en betingelse for at indgive konkursbegæring, at den manglende lønudbetaling skyldes pengemangel og ikke arbejdsgiverens manglende vilje til at betale.

Hvis din arbejdsgiver er uenig i kravet, skal dette fastslås ved de almindelige domstole, inden der kan afsiges konkursdekret.

Som udgangspunkt skal der stilles sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehandling, når der indgives konkursbegæring. Som lønmodtager er du fritaget og skal således ikke stille sikkerhed, hvilket du bør anføre i konkursbegæringen. Statskassen betaler i stedet de omkostninger, som ikke kan dækkes af konkursboets midler.

Vi vil anbefale dig at anvende formularen under trin 2, således at du lader os håndtere udarbejdelsen af konkursbegæringen på dine vegne.

Indsend sag

Arbejdsgivers konkurs

Efter indgivelse af konkursbegæringen afholdes et indledende møde i skifteretten. På mødet vil skifteretten afgøre, om arbejdsgiveren skal erklæres konkurs. Hvis du har indgivet begæring om konkurs, skal du møde op i skifteretten sammen med os, da konkursbegæringen ellers vil bortfalde.

Når skifteretten træffer afgørelse om, at din arbejdsgiver tages under konkursbehandling, afsiger skifteretten et konkursdekret, som offentliggøres i Statstidende. På samme møde udvælges en kurator, som bestyrer konkursboet og løbende orienterer om konkursbehandlingen. Kurators opgave er et afvikle konkursboet og efterfølgende fordele et eventuelt provenu mellem boets kreditorer.

Anmeldelse af lønkrav

Har du fortsat et krav på løn, skal du derfor anmelde dit krav i boet til kurator. Dette skal gøres inden 4 uger fra offentliggørelsen af konkursdekretet i Statstidende. En konkursbehandling medfører sjældent, at alle kreditorer i boet får fyldestgørelse for deres krav. Det provenu, der er resultatet af konkursbehandlingen, fordeles derfor i en prioriteret rækkefølge, kaldet konkursordenen.

Er der ikke aktiver i konkursboet, som kan dække udbetalingen af din løn, kan du samtidig anmelde kravet til Lønmodtagernes Garantifond, som vil udbetale dit tilgodehavende.

Lønmodtagernes Garantifond udbetaler bl.a. tilgodehavende løn for arbejde, du allerede har udført, og løn i din opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at din arbejdsgiver er gået konkurs og ikke kan udbetale din løn. Du skal anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond senest fire måneder efter, at din arbejdsgiver blev erklæret konkurs. Denne frist løber fra skifterettens afsigelse af konkursdekretet.

Hvornår får jeg min manglende løn?

Har du anmeldt dit krav på løn til Lønmodtagernes Garantifond, vil din sag i langt de fleste tilfælde være behandlet i løbet af 35 hverdage. Har du tilsvarende krav på løn i opsigelsesperioden, fordi du inden konkursens indtræden har ophævet ansættelsesforholdet, vil sagen skulle behandles to gange. Sagen vil i de fleste tilfælde være færdigbehandlet inden for 65 hverdage. Du får udbetalt dit tilgodehavende umiddelbart efter sagens afslutning.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg